Znajdujesz się na stronie: Oferta

Prawo jazdy kat. A1

Prawo jazdy kat. A1 uprawnia do kierowania:
-motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;
-motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
-pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;
-zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A1 oraz przyczepy.
Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 16 lat.

Prawo jazdy kat. A2

Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania:
-motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla;
-motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
-pojazdami określonymi dla prawa jazdy AM;
-zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A2 oraz przyczepy.
Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 18 lat

Prawo jazdy kat. A

Prawo jazdy kat. A uprawnia do kierowania:
motocyklem;
pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A oraz przyczepy;
motocyklem trójkołowym o mocy przekraczającej 15 kW (minimalny wymagany wiek: 21 lat).
Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień:
24 lata;
20 lat dla osób posiadających prawo jazdy kat. A2 od co najmniej 2 lat

Prawo jazdy kat. B

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:
-pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla;
-w/w pojazdem z przyczepą lekką;
-w/w pojazdem z przyczepą inną niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu nie przekroczy 3500 kg.
-zespołem pojazdów, złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3500 kg z przyczepą inną niż lekka, którego łączna dopuszczalna masa całkowita przekracza 3500 kg, ale nie przekracza 4250 kg. Zespołem takim może kierować osoba, która zdała państwowy egzamin praktyczny przewidziany dla takiego zespołu, potwierdzony wpisem do prawa jazdy (kod 96).
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym również z przyczepą lekką. Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 18 lat.